ระบบทุนนิยม

ภาษาอังกฤษ


n capitalism
คำอธิบาย: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
ตัวอย่างประโยค: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น