ระบบดิจิตอล

ภาษาอังกฤษ


n digital
คำอธิบาย: ระบบที่รับและส่งข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขหนึ่งและศูนย์
หน่วยนับ: ระบบ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ใช้ระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่