ระนาดทุ้ม

ภาษาอังกฤษ


n alto bamboo xylophone
หน่วยนับ: ราง
คำที่เกี่ยวข้อง: alto xylophone
ตัวอย่างประโยค: นักดนตรีกำลังถ่วงระนาดทุ้มด้วยตะกั่ว