ระดู

ภาษาอังกฤษ


n menses
คำอธิบาย: เลือดประจำเดือนที่ถูกขับถ่ายจากมดลูกออกมาทางช่องคลอด
ความหมายเหมือนกับ: ประจำเดือน , รอบเดือน , เมนส์
คำที่เกี่ยวข้อง: menstruation
ตัวอย่างประโยค: จำนวนคนไข้โรคจิตที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการหมดระดูมีน้อยมาก