ระดับทะเลปานกลาง

ภาษาอังกฤษ


n mean sea - level
ความหมายเหมือนกับ: ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล
คำที่เกี่ยวข้อง: average sea - level
ตัวอย่างประโยค: วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 ซ.ม.