ระดับต้น

ภาษาอังกฤษ


n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , เบื้องต้น , ช่วงต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: initial
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย