ระดับชาติ

ภาษาอังกฤษ


adj national
ความหมายเหมือนกับ: ระดับประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ
n national level
ความหมายเหมือนกับ: ระดับประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเราได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ