ระดมสมอง

ภาษาอังกฤษ


v brainstorm
คำอธิบาย: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: ระดมความคิด , ระดมความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้