รอยแดง

ภาษาอังกฤษ


n black mark of death
ความหมายเหมือนกับ: รอยดำ