รอยร้าว

ภาษาอังกฤษ


n rift
คำอธิบาย: เค้า หรือท่าทีแห่งการแตกแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: cleavage
ตัวอย่างประโยค: ความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ขยายรอยร้าวระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางให้มากยิ่ง
n crack
คำที่เกี่ยวข้อง: rift , cleft , cleavage
ตัวอย่างประโยค: โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม