รอยพระบาท

ภาษาอังกฤษ


n footprint
หน่วยนับ: รอย
ความหมายเหมือนกับ: รอยเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง: footmark
ตัวอย่างประโยค: ตลอดระยะเวลากว่าสี่สิบปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม รอยพระบาทได้ยาตรย่ำไปทั่วแดนสยาม