รอบตัว

ภาษาอังกฤษ


adv around
ความหมายเหมือนกับ: รอบกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: round
ตัวอย่างประโยค: แรมดิสค์ไม่มีส่วนใดที่หมุนรอบตัวเสมือนดิสก์ธรรมดา
adj surrounding
คำอธิบาย: ที่อยู่รอบข้าง
ความหมายเหมือนกับ: รอบกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be on all sides of , be all round
ตัวอย่างประโยค: เรื่องความรู้รอบตัวนั้นไม่มีใครสู้เขาได้