รอบคอบ

ภาษาอังกฤษ


v be cautious
คำอธิบาย: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be circumspect , be careful , be discreet
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เผอเรอ
ตัวอย่างประโยค: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย
adv carefully
คำอธิบาย: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: circumspectly , cautiously
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เผอเรอ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

คำที่มี "รอบคอบ" ในคำ


อย่างรอบคอบ adv carefully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างระแวดระวัง
คำตรงข้าม: อย่างประมาท , อย่างเผอเรอ

ไม่รอบคอบ v be careless
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม

ไม่รอบคอบ adv carelessly
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม

สุขุมรอบคอบ adj prudent
ความหมายเหมือนกับ: สุขุมคัมภีรภาพ
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เลินเล่อ

สุขุมรอบคอบ v be prudent
ความหมายเหมือนกับ: สุขุมคัมภีรภาพ
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เลินเล่อ

สุขุมรอบคอบ adv prudently
ความหมายเหมือนกับ: สุขุมคัมภีรภาพ
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เลินเล่อ

ความไม่รอบคอบ n recklessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า , ความไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ความรอบคอบ

ความรอบคอบ n circumspect
ความหมายเหมือนกับ: ความทั่วถึง

ความรอบคอบ n caution
ความหมายเหมือนกับ: ความระวัง , ความระมัดระวัง
คำตรงข้าม: ความประมาท , ความเลินเล่อ

ความรอบคอบ n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: ความระมัดระวัง
คำตรงข้าม: ความเลินเล่อ , ความประมาท

ความรอบคอบ n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: ความระวัง , ความระแวดระวัง
คำตรงข้าม: ความสะเพร่า , ความเลินเล่อ , ความประมาทค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top