รอดพ้น

ภาษาอังกฤษ


v get free from
ความหมายเหมือนกับ: พ้น , หลุด
คำที่เกี่ยวข้อง: become free
v miss
ความหมายเหมือนกับ: รอดไป , พ้นไป , ปราศจาก , คลาดแคล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: escape , avoid
คำตรงข้าม: ประสบ , พบเจอ