รหัส

ภาษาอังกฤษ


n code
คำอธิบาย: ข้อความลับที่เข้ารหัส
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมาย , สัญลักษณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: secret , cypher , cipher
ตัวอย่างประโยค: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง