รส

ภาษาอังกฤษ


n Ministry of Labour and Social Welfare
ความหมายเหมือนกับ: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
n taste
คำอธิบาย: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น
หน่วยนับ: รส
คำที่เกี่ยวข้อง: tang , smack , flavor , savour , sense of taste
ตัวอย่างประโยค: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน
n flavor
คำอธิบาย: ความรู้สึกชอบใจ สนุก หรือไพเราะ เป็นต้น
หน่วยนับ: รส
ตัวอย่างประโยค: หูกวีอย่างท่านจันทร์นั้น ท่านฟังรวมรสหมด