รวมอยู่

ภาษาอังกฤษ


v belong to
ความหมายเหมือนกับ: หมายหมู่ , ขึ้นอยู่ , ขึ้นตรงต่อ , ขึ้นอยู่กับ , ขึ้นกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: be under , be responsible to , be in the service of , be subordinate to , be under the jurisdiction of , be affiliated with