รวมตัว

ภาษาอังกฤษ


v assemble
คำอธิบาย: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ความหมายเหมือนกับ: รวมกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: collect , gather together , gather into a group , rally , muster , come together to , combine into a group
ตัวอย่างประโยค: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้

คำที่มี "รวมตัว" ในคำ


รวมตัวกัน v be formed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปเป็นร่าง , จับตัว , แข็งตัว

รวมตัวกันขึ้น v assemble
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , ก่อรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top