รวมความ

ภาษาอังกฤษ


v summarize
คำอธิบาย: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: สรุปความ
คำที่เกี่ยวข้อง: sum up
คำตรงข้าม: ขยายความ
ตัวอย่างประโยค: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง