รวบ

ภาษาอังกฤษ


v gather together
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: collect (together) , muster
คำตรงข้าม: แยก
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม

คำที่มี "รวบ" ในคำ


รวบยอด v add up
ตัวอย่างประโยค: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ

รวบยอด adj total
ความหมายเหมือนกับ: รวมเบ็ดเสร็จ , รวม , รวมทั้งสิ้น , รวมยอด
ตัวอย่างประโยค: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

รวบรัดตัดความ v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: รวบรัด
คำตรงข้าม: ขยายความ

รวบรัด adv concisely
คำอธิบาย: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
ตัวอย่างประโยค: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด

รวบรัด v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
ตัวอย่างประโยค: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ

รวบรวม v compile
คำอธิบาย: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: สะสม , เก็บ
ตัวอย่างประโยค: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รวบอำนาจ v centralize (power, authority)
ตัวอย่างประโยค: การปกครองในรูปของตำบลสหพันธ์จังหวัดจะต้องไม่รวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง จนชุมชนรอบนอกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

รวบตัว v seize
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา

อย่างรวบรัด adv summary
ตัวอย่างประโยค: รายงานนี้สรุปได้อย่างรวบรัดชัดเจนยิ่ง

การรวบอำนาจ n centralization
ความหมายเหมือนกับ: การรวมอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: การรวบอำนาจของรัฐบาลก่อให้ความไม่พอใจในหมู่ประชาชน

ความคิดรวบยอด n concept
คำอธิบาย: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท

ไหล่รวบ n round-shouldered
คำอธิบาย: ส่วนข้างหลังที่สะบักขวาและซ้ายจดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ไหล่ห่อ
ตัวอย่างประโยค: เธอมีไหล่รวบจึงใส่เสื้อเปิดไหล่ไม่สวย

กินรวบ n illegal lottery
คำอธิบาย: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล
ความหมายเหมือนกับ: สลากกินรวบ , หวยเถื่อน
ตัวอย่างประโยค: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน

การรวบรวม n accumulation
ความหมายเหมือนกับ: การสะสม

สลากกินรวบ n illegal lottery
ความหมายเหมือนกับ: หวยเถื่อนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top