รวดเร็ว

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
ความหมายเหมือนกับ: ฉับพลัน , ทันที
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , unexpectedly , quickly , rapidly , immediately , instantly , promptly , hastily , nimbly
ตัวอย่างประโยค: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
v be fast
ความหมายเหมือนกับ: ฉับพลัน , ทันที
คำที่เกี่ยวข้อง: be rapid , be quick , be speedy , be swift
ตัวอย่างประโยค: หากเกิดไฟดับการจ่ายไฟทดแทนนี้จะรวดเร็วมาก จนแทบสังเกตการขาดหายไปของแรงดันไฟไม่ได้เลย