รถบัส

ภาษาอังกฤษ


n bus
ตัวอย่างประโยค: รถบัสคันเดิมเข้ามารับนิสิตนักศึกษาแต่เช้ามืด