รดี

ภาษาอังกฤษ


n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รติ , ความยินดี , ความชอบใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: amusement , satisfaction , contentment
n love
ความหมายเหมือนกับ: รติ , ความรัก , ความกำหนัด
คำที่เกี่ยวข้อง: sexual passion , affection