ยุค

ภาษาอังกฤษ


n age
คำอธิบาย: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์
หน่วยนับ: ยุค
ความหมายเหมือนกับ: คราว , สมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: era , period , times
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์

คำที่มี "ยุค" ในคำ


ยุคมืด n dark age
ตัวอย่างประโยค: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด

ยุคสมัย n age
คำอธิบาย: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
หน่วยนับ: ยุค
ความหมายเหมือนกับ: เวลา , คราว , ช่วง , ระยะ
ตัวอย่างประโยค: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ n Prehistorical period
ตัวอย่างประโยค: ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ยุคใหม่ adj Modern age
คำตรงข้าม: ยุคเก่า
ตัวอย่างประโยค: แนวความคิดในการทำตลาดค้าปลีก ค้าส่งยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง

ยุคปัจจุบัน n present age
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงปัจจุบัน , ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนนี้สอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ และกล้าแสดงออกเพื่อให้สมกับโลกในยุคปัจจุบัน

ยุคเก่า n older times
ความหมายเหมือนกับ: สมัยเก่า
คำตรงข้าม: ยุคใหม่
ตัวอย่างประโยค: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก

ยุคเก่า n older times
ความหมายเหมือนกับ: สมัยเก่า
คำตรงข้าม: ยุคใหม่
ตัวอย่างประโยค: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก

ยุคกรีก n Greek time

ยุคกลาง n middle ages

ยุคประวัติศาสตร์ n history period

ยุคหลังสงคราม n post-war period

ยุคหิน n stone age

ยุคชั่ว n evil period

กลียุค n Kali Yuga
ความหมายเหมือนกับ: ความย่อยยับ , ความวิบัติ , ความพินาศ , ความหายนะ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม

หมดยุค v be outdated
คำอธิบาย: หมดความนิยม, ไม่ทันสมัย
ความหมายเหมือนกับ: หมดสมัย , สิ้นยุค , สิ้นสมัย , หมดยุคหมดสมัย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้หมดยุคของเครื่องพิมพ์ดีดแล้ว กลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แทน

ล้ำยุค adj ultramodern
ความหมายเหมือนกับ: ทันสมัย , นำสมัย , ล้ำสมัย
คำตรงข้าม: เก่า , โบราณ , ล้าสมัย , เชย
ตัวอย่างประโยค: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้

อายุความ n prescription
คำอธิบาย: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย

ทรยุค n evil period
หน่วยนับ: ยุค
ความหมายเหมือนกับ: ยุคชั่ว
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวาย อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงทรยุค

ชั่วอายุค n generation
ตัวอย่างประโยค: ประเพณีสงกรานต์มีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

ยุค n duke
คำอธิบาย: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ
หน่วยนับ: คน

ยุค n duke
คำอธิบาย: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ
หน่วยนับ: คน

มหายุค n four great epochs
คำอธิบาย: ยุคใหญ่ คือ 4 ยุครวมกัน

ทันยุคทันสมัย v modernize

ร่วมยุค adj contemporary

ตามยุคสมัย n modernity
ความหมายเหมือนกับ: นำสมัย , ตามสมัย , สมัยนิยม
คำตรงข้าม: ความล้าสมัย , โบราณ

สิ้นยุค v be outdated
ความหมายเหมือนกับ: หมดสมัย , สิ้นสมัย , หมดยุคหมดสมัย

หมดยุคหมดสมัย v be outdated
ความหมายเหมือนกับ: หมดสมัย , สิ้นยุค , สิ้นสมัย

เข้ายุค v be modern
ความหมายเหมือนกับ: ทันสมัยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top