ยืดยาด

ภาษาอังกฤษ


adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: เนิบๆ , เอื่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: unhurriedly , tardily , gently , leisurely
คำตรงข้าม: รวดเร็ว
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: dilatorily , tardily , sluggishly
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
adv tardily
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: slowly , dilatorily , sluggishly
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
adj tardy
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: slow , sluggish , dilatory
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
v hesitate
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไร
v dawdle
ความหมายเหมือนกับ: ชักช้า , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: dally , lag , loiter , poke , tarry
v be tardy
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dilatory , be slow
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
adv leisurely
adv hesitatingly
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไร
คำที่เกี่ยวข้อง: falteringly
adj slow
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: dilatory , tardy , sluggish
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
v be slow
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dilatory , be tardy
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
adv awkwardly
ความหมายเหมือนกับ: เชื่องช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: slowly , tardily , leisurely , unhurriedly
คำตรงข้าม: รวดเร็ว , ว่องไว
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อย , เชื่องช้า , อืดอาด
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ไว
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: อืดอาด , เฉื่อย , อ้อยอิ่ง , ชักช้า , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: torpidly , unhurriedly , tardily
คำตรงข้าม: รวดเร็ว
v be tardy
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อย , อืดอาด , อ้อยอิ่ง , ชักช้า , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be slow , be inactive , be unhurried , be torpid , be lethargic
คำตรงข้าม: ประเปรียว
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: เนิบนาบ , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: clumsily , unhurriedly