ยึดมั่น

ภาษาอังกฤษ


v hold fast to
ความหมายเหมือนกับ: ถือมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: persist in , adhere to , cling to , stick to , insist on
ตัวอย่างประโยค: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย

คำที่มี "ยึดมั่น" ในคำ


การยึดมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: ความยึดมั่น , การตั้งมั่น , ความถือมั่น
ตัวอย่างประโยค: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ความยึดมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งมั่น , ความถือมั่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top