ยึดถือ

ภาษาอังกฤษ


v hold
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ , ยึดมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: cling to , seize , adhere to , stick
คำตรงข้าม: ปล่อยวาง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top