ยินยอม

ภาษาอังกฤษ


v consent
คำอธิบาย: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยอม , ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: agree , assent , approval , allow
คำตรงข้าม: ขัดขวาง , ขัด , ขัดขืน , ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม

คำที่มี "ยินยอม" ในคำ


ยินยอมให้ v yield
ความหมายเหมือนกับ: ยอม
คำตรงข้าม: ขัดใจ

ยินยอมง่าย adj credulous
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อง่าย
คำตรงข้าม: ใจแข็ง

ยินยอมง่าย v be credulous
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อง่าย
คำตรงข้าม: ใจแข็ง

ยินยอมพร้อมใจ v agree
ความหมายเหมือนกับ: ยินยอม , เห็นด้วย , ยอมรับ
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ

คำยินยอม n consent
คำอธิบาย: ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร

ความยินยอม n agreement
ความหมายเหมือนกับ: ความยินยอมพร้อมใจ
คำตรงข้าม: ความดื้อ , ความดื้อรั้น
ตัวอย่างประโยค: การกระทำนี้เป็นความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย

ความยินยอมพร้อมใจ n consent
ความหมายเหมือนกับ: ความยินยอม
คำตรงข้าม: ความดื้อ , ความดื้อรั้น
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

การยินยอม n approval
ความหมายเหมือนกับ: การอนุญาต

ไม่ยินยอม v refuse
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สมยอม

การยินยอม n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การเห็นชอบ , การตกลง , การเห็นด้วยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top