ยินดี

ภาษาอังกฤษ


v be proud of
ความหมายเหมือนกับ: กระหยิ่มใจ , พึงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel proud , have a feeling of accomplishment , take pride in
คำตรงข้าม: ห่อเหี่ยวใจ
v be glad
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be pleased , be happy , rejoice
v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be overjoyed , be happy , be delighted , be gratified
n joy
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม , ดีใจ , ปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: gladness , happiness , delight , pleasure , elation
คำตรงข้าม: โศกเศร้า , โทมนัส
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ , ปลาบปลื้ม , ปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be delighted
v congratulate
คำที่เกี่ยวข้อง: felicitate
คำตรงข้าม: แสดงความเสียใจ
v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่มใจ , ปริ่มยิ้ม , ปริ่มเปรม , ปรีดิ์เปรม , ปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be glad , be brimful of
v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: ปรีดิ์ , ดีใจ , อิ่มใจ , ปลื้มใจ , อิ่มเอม , สุขใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: rejoice , be pleased , be glad , be joyful
คำตรงข้าม: เสียใจ
adv joyfully
ความหมายเหมือนกับ: เบิกบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: happily , pleasantly , cheerfully , delightfully
v rejoice
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be cheerful , be happy , be delighted , be buoyant , be glad
v content
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be gratified , be pleased , be satisfied
v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: บันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: rejoice , be delighted
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delightful , be blissful , elate , exult
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ
v rejoice
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชม , ร่าเริง , หรรษา
คำที่เกี่ยวข้อง: delight , be glad , exult
คำตรงข้าม: เศร้าใจ , โศกเศร้า , รันทด
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ดีใจ , ชอบใจ , ปีติ , สำราญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delightful , be blissful
คำตรงข้าม: เสียใจ