ยักยอก

ภาษาอังกฤษ


v embezzle
คำอธิบาย: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อ , โกง , ยักแยก , ยัก
คำที่เกี่ยวข้อง: defraud , swindle , dupe , trick , thieve , misappropriate , peculate , pilfer , corrupt , cheat
ตัวอย่างประโยค: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท