ยอมรับ

ภาษาอังกฤษ


v agree
คำอธิบาย: เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ยอมรับเอา
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: accept , concur , acquiesce
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์มักจะยอมรับการแก้ปัญหาแบบอนุโลม
v confess
ความหมายเหมือนกับ: สารภาพ , รับสารภาพ , รับผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: plead guilty , admit
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา

คำที่มี "ยอมรับ" ในคำ


ยอมรับผิด v confess
คำอธิบาย: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ความหมายเหมือนกับ: รับผิด
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง

ยอมรับฟัง v listen to
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง

ยอมรับได้ v accept

ยอมรับว่า v be regarded as
ความหมายเหมือนกับ: จัดว่า , นัยว่า

ไม่ยอมรับ v refuse to admit
คำอธิบาย: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รับ , ไม่รับผิด
ตัวอย่างประโยค: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร

เป็นที่ยอมรับ v be accepted
คำอธิบาย: ได้รับการพิสูจน์โดยทั่วไปว่าเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่รับรอง
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ

ที่ยอมรับ adj acceptable
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ยอมรับ

ไม่ยอมรับความจริง v deceive oneself

การยอมรับ n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง , การเห็นด้วยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top