ยกเมฆ

ภาษาอังกฤษ


v trump up
คำอธิบาย: เดาเอา, นึกคาดเอาเอง
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , กุ , พูดเท็จ , โป้ปดมดเท็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: lie , fib , invent , think up , concoct , invent , misrepresent
ตัวอย่างประโยค: คำฟ้องนี้ยกเมฆขั้นมาทั้งเพ