มุข

ภาษาอังกฤษ


n path
ความหมายเหมือนกับ: ทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: way , entrance
n balcony
คำอธิบาย: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: portico , porch , terrace , veranda
ตัวอย่างประโยค: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข

คำที่มี "มุข" ในคำ


มุขเด็จ n second small portico projecting from the main one
คำอธิบาย: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
หน่วยนับ: มุข

มุขยประโยค n main clause
คำอธิบาย: ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นแฝงอยู่ด้วย
หน่วยนับ: ประโยค

มุขมนตรี n king´s counselor
คำอธิบาย: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
หน่วยนับ: คน, ท่าน

มุขบาฐ n tell-tale
คำอธิบาย: การต่อปากกันมา
ความหมายเหมือนกับ: มุขปาฐะ , ปากพูด

มุขตลก n gag
หน่วยนับ: มุข
ความหมายเหมือนกับ: คำพูดตลก
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก

มุขปาฐะ n tell-tale
ความหมายเหมือนกับ: ปากพูด

พิมุข adj back
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายหลัง , ข้างหลัง

วิมุข adj back
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ฝ่ายหลัง , กองหลัง

วิมุข v turn something inside out
คำอธิบาย: หันหน้ากลับ
ความหมายเหมือนกับ: กลับหน้า

วิมุข v ignore
คำอธิบาย: ไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: เพิกเฉย , ละทิ้ง , ละเลย

อัศวมุข adj horse-faced
คำอธิบาย: มีหน้าเป็นม้า

หน้ามุข n porch
คำอธิบาย: ส่วนของอาคารบ้านเรือนที่ยื่นมุขออกมา
หน่วยนับ: มุข
ความหมายเหมือนกับ: มุข , ชาน , ระเบียง
ตัวอย่างประโยค: คนทำสวนคอยดูแลผู้คนและรถ อยู่ระหว่างหน้าประตูใหญ่ และหน้ามุข

ประมุข n leader
คำอธิบาย: ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนาเป็นต้น
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้เป็นใหญ่ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , ผู้อยู่เหนือ , นาย , เจ้านาย , หัวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กถามุข n preface
คำอธิบาย: เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ความนำ , คำนำ
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อท่านมักจะเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในทางที่ท่านถนัดเป็นต้นว่า กถามุข ปฎิจจสมุปบาท กหังปายา

จัตุรมุข n tetrahedron
คำอธิบาย: สถานที่ก่อสร้างมี 4 มุข
ตัวอย่างประโยค: ประตูวังแห่งนี้ทำออกมาเป็นประตูโค้งแหลม มีหน้าจั่วเป็นกระจังปูนปั้น โดยทำหลังคาเป็นจัตุรมุข

อบายมุข n all vices
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย
ตัวอย่างประโยค: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน

อบายมุข n all vices
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย
ตัวอย่างประโยค: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน

ทศมุข n Ravana
ความหมายเหมือนกับ: ทศเศียร , ทศพักตร์ , ทศกัณธร , ทศครีพ , ท้าวราพณะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top