มีอยู่

ภาษาอังกฤษ


v feature
ความหมายเหมือนกับ: มี , กอบด้วย
v remain
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงอยู่ , อยู่ , ปรากฏ
คำตรงข้าม: สูญพันธ์ , หมด , สูญสิ้น , ไม่ปรากฏ
v exist