มีขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v appear
ความหมายเหมือนกับ: บังเกิด , อุบัติ , เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: happen , occur
v originate
ความหมายเหมือนกับ: เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: arise
v appear
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , แสดง , บังเกิด , สำแดง
คำที่เกี่ยวข้อง: be apparent , happen , manifest oneself , be visible , emerge
v there is/are
ความหมายเหมือนกับ: เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: it is/are


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top