มากเกิน

ภาษาอังกฤษ


adv exceedingly
คำที่เกี่ยวข้อง: over , extremely
adj surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกิน
v be ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be superabundant , be superfluous , be excessive
adj ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: superfluous , superabundant , excessive
adv amply
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: excessively

คำที่มี "มากเกิน" ในคำ


มากเกินไป adv overabundantly
คำตรงข้าม: น้อยเกินไป
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top