มากขึ้น

ภาษาอังกฤษ


adv more and more
ความหมายเหมือนกับ: เยอะขึ้น
คำตรงข้าม: น้อยลง
ตัวอย่างประโยค: จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมีมากขึ้น
v increase
ความหมายเหมือนกับ: เยอะขึ้น , เพิ่มขึ้น
คำตรงข้าม: น้อยลง
ตัวอย่างประโยค: จำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมมากขึ้นเรื่อยๆ