มอบ

ภาษาอังกฤษ


v fasten
คำอธิบาย: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothen
ตัวอย่างประโยค: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
v give
คำอธิบาย: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , ส่งให้ , ส่งมอบ , ยกให้ , มอบให้
คำที่เกี่ยวข้อง: bestow , grant , hand out
ตัวอย่างประโยค: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ
n muzzle
คำอธิบาย: เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าปากวัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อสวมมอบที่ปากวัวไม่ให้มันเล็มต้นอ่อนของข้าวโพดในไร่ได้

คำที่มี "มอบ" ในคำ


มอบอำนาจ v authorize
ความหมายเหมือนกับ: ให้อำนาจ , มอบสิทธิ์
คำตรงข้าม: รับมอบอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน

มอบฉันทะ v authorize
คำอธิบาย: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
คำตรงข้าม: รับมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน

มอบตัว v surrender oneself
คำอธิบาย: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว

มอบให้ v give
คำอธิบาย: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , สละให้ , ส่งให้ , ส่งมอบ , ยกให้ , มอบให้
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน

มอบหมาย v assign
คำอธิบาย: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด

มอบสิทธิ์ v authorize
ความหมายเหมือนกับ: ให้อำนาจ
คำตรงข้าม: รับมอบอำนาจ

มอบโอกาส v give a chance
ความหมายเหมือนกับ: เปิดโอกาส

มอบหมายงาน v assign

มอบเงิน v give someone money

มอบทุน v give a scholarship

มอบหมายให้ v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่

มอบหมายงาน v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหน้าที่

มอบหน้าที่ v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหมายงาน

มอบธุระ v leave the matter to

มอบให้หมด v overwhelm
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่มเท , ทุ่มโถม , ประดัง

มอบปริญญา v bestow a degree
ความหมายเหมือนกับ: ให้ปริญญา

มอบผ่าน v transmit

ความอบอุ่น n warmth
คำตรงข้าม: ความว้าเหว่
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดา ในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ

ความอบอุ่น n warmth
คำอธิบาย: ความอุ่นสบายของอากาศ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น

มอบลง v crouch
คำอธิบาย: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
คำตรงข้าม: ลุกขึ้น
ตัวอย่างประโยค: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก

ส่งมอบ v deliver
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบให้ , นำไปให้ , ส่งให้

มอบคลาน v prostrate
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้

ผู้รับมอบอำนาจ n attorney
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: ผู้มอบอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้

หนังสือมอบอำนาจ n power of attorney
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือมอบฉันทะ , ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน

ใบมอบฉันทะ n power of attorney
คำอธิบาย: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
ตัวอย่างประโยค: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน

มอบ v crouch
คำอธิบาย: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยอบตัว , หมอบราบ
ตัวอย่างประโยค: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน

ผู้มอบอำนาจ n proxy
คำอธิบาย: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์

เสมอบ่าเสมอไหล่ adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เทียบเท่ากัน , เทียมบ่าเทียมไหล่ , เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: เหลื่อมล้ำกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำลงไปทำงานกับประชาชนอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ และคงเส้นคงวา

รับมอบหมาย v accept an assignment
ตัวอย่างประโยค: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร

การมอบหมาย n assignation
คำอธิบาย: การกำหนดให้
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบอำนาจ , การมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน

รับมอบ v accept (something)
คำอธิบาย: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัมปทาน

ส่งมอบตัว v hand over (to)
คำอธิบาย: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ

หนังสือมอบฉันทะ n proxy
คำอธิบาย: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือมอบอำนาจ , ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

รับมอบ v accept (something)
คำอธิบาย: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัปทาน

ส่งมอบตัว v hand over (to)
คำอธิบาย: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ

หนังสือมอบฉันทะ n proxy
คำอธิบาย: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือมอบอำนาจ , ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

ส่งมอบ v send to
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , ให้ , มอบให้ , ส่งให้
คำตรงข้าม: รับมอบ
ตัวอย่างประโยค: เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้รับความเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบให้กองทัพเรือไทย ได้

มอบกราบ v prostrate oneself

มอบราบ v crouch
ความหมายเหมือนกับ: ยอบตัว

ผู้มอบฉันทะ n proxy

มอบราบ v lie prone
ความหมายเหมือนกับ: นอนพังพาบ , นอนราบ

การมอบ n assignation
ความหมายเหมือนกับ: การมอบอำนาจ , การมอบฉันทะ

การมอบอำนาจ n assignation
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ n assignation
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบอำนาจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top