มองข้าม

ภาษาอังกฤษ


v overlook
ความหมายเหมือนกับ: ไม่นำพา , ไม่เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: disregard , ignore , neglect , skip
ตัวอย่างประโยค: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง