มหัพภาค

ภาษาอังกฤษ


n full stop
คำที่เกี่ยวข้อง: full point
n full stop
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ .
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายมหัพภาค
คำที่เกี่ยวข้อง: period
ตัวอย่างประโยค: ในภาษาอังกฤษจะใช้มหัพภาคหรือจุด ( . ) เมื่อจบประโยคหนึ่งๆ เสมอ
n macro
ความหมายเหมือนกับ: ภาคใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: large scale , overall
คำตรงข้าม: จุลภาค