มรณภาพ

ภาษาอังกฤษ


v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย (ใช้กับพระสงฆ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ชาตะ
ตัวอย่างประโยค: ชาวพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งผ้าเหลือง จะไปเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่

คำที่มี "มรณภาพ" ในคำ


ถึงแก่มรณภาพ v pass away
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดถึงแก่มรณภาพ ข้าพเจ้าอยู่เมืองนอกก็ได้แต่เศร้าใจอย่างซึมๆ

ถึงมรณภาพ v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณภาพ v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณภาพ v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top