ภาษีอากร

ภาษาอังกฤษ


n taxation
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ภาษี , ค่าธรรมเนียม , เงินภาษี
คำที่เกี่ยวข้อง: tax , rate , duty , levy , toll
ตัวอย่างประโยค: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่