ภาษีศุลกากร

ภาษาอังกฤษ


n tariff
คำอธิบาย: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
คำที่เกี่ยวข้อง: customs duty


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top