ภาษีศุลกากร

ภาษาอังกฤษ


n tariff
คำอธิบาย: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
คำที่เกี่ยวข้อง: customs duty