ภาระ

ภาษาอังกฤษ


n burden
คำอธิบาย: หน้าที่การงานหรือธุระที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ภารกิจ , หน้าที่ , ภาระหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: responsibility , charge , duty , task , obligation
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากจะปลดเปลื้องภาระของเขาให้น้องชายทำแทนเสียที