ภัยสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social danger
คำอธิบาย: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: social harm
ตัวอย่างประโยค: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา
n social danger
คำอธิบาย: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: social harm
ตัวอย่างประโยค: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา