ฟ้องร้อง

ภาษาอังกฤษ


v sue
คำอธิบาย: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวโทษ , ฟ้อง , ฟ้องคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: accuse , charge , file , make a prosecution , bring charge against
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท