ฟุ่มเฟือย

ภาษาอังกฤษ


adj extravagant
คำอธิบาย: ที่ช้จ่ายเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: สุรุ่ยสุร่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: superfluous
คำตรงข้าม: ประหยัด
ตัวอย่างประโยค: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย
adv extravagantly
คำอธิบาย: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: สุรุ่ยสุร่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: superfluously
คำตรงข้าม: ประหยัด
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่
v be extravagant with money
คำอธิบาย: ใช้จ่ายเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: สุรุ่ยสุร่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: live in luxury , spend money extravagantly/prodigally/lavishly , be wasteful
คำตรงข้าม: ประหยัด
ตัวอย่างประโยค: หากเธอยังฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานเธอต้องลำบากแน่

คำที่มี "ฟุ่มเฟือย" ในคำ


ของฟุ่มเฟือย n luxury
ตัวอย่างประโยค: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

สินค้าฟุ่มเฟือย n luxuries
คำอธิบาย: สินค้าราคาแพงที่เกินความความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: ของฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: กองทุนของหมู่บ้านต้องหมดไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับการผลิตระดับชุมชน

ความฟุ่มเฟือย n luxury
ความหมายเหมือนกับ: ความสุรุ่ยสุร่าย , ความฟุ้งเฟ้อ
คำตรงข้าม: ความมัธยัสถ์ , ความประหยัด , ความกระเหม็ดกระแหม่
ตัวอย่างประโยค: การปรับลดงบประมาณต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือความฟุ่มเฟือยออกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top