พ.อ.อ.

ภาษาอังกฤษ


n Flight Sergeant First Class
ความหมายเหมือนกับ: พันจ่าอากาศเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: FS1 , Chief Master Sergeant