พ.อ.ต.

ภาษาอังกฤษ


n Flight Sergeant Third Class
ความหมายเหมือนกับ: พันจ่าอากาศตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: FS3 , Master Sergeant