พ.ร.ฎ.

ภาษาอังกฤษ


n royal decree
คำอธิบาย: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐ ธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: พระราชกฤษฎีกา